新东方在线字典 新华字典 康熙字典 说文解字 音韵方言 古汉语字典
qiú
USGF
TCWM
80604
捺撇横竖折撇折横横
基本解释

基本字义

qiú(ㄑ一ㄡˊ)

1、长官:酋长。

2、查询·新华字典

2、(盗匪、侵略者的)首领:匪酋。敌酋。

3、酒熟。

4、古代对造酒的女奴的称谓。

UNICODE

酋字UNICODE编码U+914B,10进制: 37195,UTF-32: 0000914B,UTF-8: E9 85 8B。
酋字位于中日韩统一表意文字(CJK Unified Ideographs)。

造字法

会意:从西、水半见于上

English

chief of tribe, chieftain

详细解释

基本词义

qiú

〈名〉

(1) (会意。小篆字形。《说文》:“从酉,水半见于上。”金文中“酉”象酒坛形。因为是陈酒,酒与酒糟下沉,上面“八”象水形。本义:陈酒,久酿之酒)

(2) 同本义 [aged wine]

酋,绎酒也。从酉,水半见于上。礼有大酋,掌酒官也。——《说文》。

(3) 又如:酋腊(极熟的酒);

(4) 古代称从事与酒有关工作的人 [official in charge of wine]

(5) 大酋

乃命大酋,秫稻必齐,曲蘖必时。——《吕氏春秋·仲冬》

(6) 掌酒的女奴

妇人以为舂酋。——《墨子》

(7) 部落的首领。也为魁帅的通称 [chief of a tribe;chieftain]

二贵酋名。——宋· 文天祥《指南录后序》

诋大酋当死。

与贵酋处二十日。

(8) 又如:匪酋;贼酋;敌酋(敌人的头子);酋渠(部落的首领);酋领(部落的首领)

(9) 假借为“猷”。功业 [meritorious deeds]

似先公酋矣。——《诗·大雅·卷阿》

查询·新华字典

常用词组

酋长、酋豪

康熙字典

酋【酉集下】【酉部】康熙筆画:9画部外筆画:2画

查询·新华字典

《韻會》《正韻》慈秋切,音遒。《說文》繹酒也。从酉,水半見於上,酒久則水上見而糟少也。《周禮·天官·酒正二曰昔酒註》昔酒,今之酋久白酒。《疏》酋,亦遠久之義。

《博雅》酋,熟也。《揚子·方言》自河以北,趙魏之閒,火熟曰爛,氣熟曰糦,久熟曰酋,穀熟曰酷,熟,其通語也。

酒官之長。《禮·月令》仲冬之月,乃命大酋。《註》酒熟曰酋。大酋者,酒官之長。酋者,久遠之稱。久熟者善,故名酒官爲大酋。

《揚子·太經》酋,西方也,夏也,物皆成象而就也。《註》酋,聚也。物已成就,可蓄聚也。

《爾雅·釋詁》酋,終也。《詩·大雅》似先公酋矣。《傳》酋,終也。嗣先君之功而終成之。

雄也。《前漢·敘傳》《說難》旣酋,其身廼囚。《註》酋,雄也。

矛名。《周禮·冬官考工記》酋矛常有四尺。《疏》酋,矛二丈也。

酋長,魁帥之名。《左思·吳都賦》儋耳黑齒之酋,金鄰象郡之渠。《註》酋,渠,皆豪帥也。

《韻會》酋者,語發聲也。

《五音集韻》似由切,音囚。義同。《集韻》或作醔。

说文解字

说文解字

酋【卷十四】【酋部

繹酒也。从酉,水半見於上。《禮》有“大酋”,掌酒官也。凡酋之屬皆从酋。字秋切

说文解字注

说文解字注 酋

(酋)繹酒也。繹之言昔也。昔、久也。多下曰。从重夕。夕者、相繹也。故重夕爲多。然則繹酒謂日久之酒。對?爲疾孰酒、醴酤爲一宿酒言之。繹俗作醳。周禮酒人三酒注曰。事酒、酌有事者之酒。其酒則今之醳酒也。昔酒、今之酋久白酒。所謂舊醳者也。淸酒、今中山冬釀接夏而成。郊特牲舊澤之酒注曰。澤讀爲醳。舊醳之酒、謂昔酒也。玉裁按許云繹酒、葢兼事酒昔酒言之。事酒謂繹酒。昔酒謂舊繹之酒也。酋之義引申之、凡久皆曰酋。久則有終。大雅。似先公酋矣。傳曰。酋、終也。从酉。水半見於上。謂?也。酋上與上正同。皆曰水半見。繹酒糟滓下湛。水半見於上。故像之。字秋切。三部。禮有大酋。掌酒官也。禮謂明堂月令。仲冬、乃命大酋。注曰。酒孰曰酋。大酋者、酒官之長也。凡酋之屬皆从酋。

音韵方言

方言集汇

◎ 客家话:[海陆丰腔] riu2 siu2 [宝安腔] ju2 (jiu2) [台湾四县腔] ju2 siu2 [客英字典] siu2 ju2 [梅县腔] ciu2 [客语拼音字汇] yiu2

◎ 粤语:cau4 jau4

上古音系

字頭 聲符 韻部 對應廣韻小韻 擬音 註解
sɡlu 酉轉註字

廣韻

字頭 小韻 反切 聲母 韻母 韻目 調 韻系 韻攝 廣韻目次 高本漢 王力 李榮 邵榮芬 鄭張尚芳 潘悟雲 蒲立本 推導現代漢語 古韻羅馬字 有女羅馬字 註解
自秋 平聲 三等 開口 下平十八尤 dzʱi̯ə̯u dzĭəu dziu dziəu dzɨu dziu dzuw qiu2 ziu dziou 長也≆說文曰繹酒也禮有大酋掌酒官也自秋切十

蒙古字韻

字頭 八思巴字 八思巴字
修正
八思巴字
其他形式
音譯 音譯
修正
音譯
其他形式
擬音 聲調 註解

ꡐꡞꡓ

tsiw dziw 平聲

中原音韻

字頭 小韻 聲母 韻母 韻部 聲調 四呼 寧繼福 註解
尤侯齊 尤侯 陽平 齊齒呼 tsʰiəu

洪武正韻牋

字頭 小韻 反切 韻目 韻部 聲調
即由 十九尤 平聲
慈秋 十九尤 平聲

分韻撮要

字頭 小韻 聲母 韻母 韻部 聲調 註解
第五修叟秀 陽平 夷狄有酋長
古汉语字典
qiú
①酋长;部落首领。《宋史·范仲淹传》:“羌数百人事之如父。”
②泛指头领;头目。《冯婉贞》:“旋见一白督印度卒约百人,英将也,驰而前。”
③官员;长官。《〈指南录〉后序》:“二贵名曰馆伴,夜则兵围所寓舍。”
同音字
同部首
同笔画
拼音搜索更多
M开头的拼音
S开头的拼音
Y开头的拼音
部首搜索更多
勹部的字
日部的字
牛部的字
笔画搜索更多
2画的字
18画的字
33画的字
结构搜索更多
右上包围结构的字
左三包围结构的字
下三包围结构的字
标签搜索更多
四叠字
标准字
次常用字