新东方在线字典 新华字典 康熙字典 说文解字 音韵方言 古汉语字典
réng
亻部
人部
WEN
ONHS
27227
撇竖折撇
基本解释

基本字义

réng(ㄖㄥˊ)

1、依然,还,照旧:仍须努力。仍然。仍旧。

2、查询·新华字典

2、因袭,沿袭:一仍其旧。

3、频繁,重复:频仍。仍世(一代又一代,累世)。

UNICODE

仍字UNICODE编码U+4ECD,10进制: 20173,UTF-32: 00004ECD,UTF-8: E4 BB 8D。
仍字位于中日韩统一表意文字(CJK Unified Ideographs)。

汉英互译

still、yet

相关字词

仍旧、仍然

造字法

形声:从亻、乃声

English

yet, still, as ever; again; keep -ing, continuing

详细解释

基本词义

réng

〈动〉

(1) (形声。从人,乃声。本义:因袭,依旧)

(2) 同本义 [follow]

仍,因也。——《说文》

彫玉仍几。——《书·顾命》

仍旧贯。——《论语·先进》

据行事,仍人道。——《汉书·艺文志》

天灾仍重,朕甚惧焉。——《汉书·成帝纪》

(3) 又如:仍复(仍然;依旧);仍前(仍按先前;照旧);仍了旧贯(做了过去的事);一仍其旧;仍几(保留原样的几案)

(4) 接续;连续 [continue]

夫吉凶之相仍兮。——《文选·张衡·思玄赋》

愁病相仍,剔尽寒灯梦不成。——朱淑贞《减字木兰花》

旧雨仍新雨,今年胜去年。——宋· 杨万里《和周仲容春日二律句》

(5) 又如:仍接(接连不断);仍岁(连年;多年);仍世(累世;历代);仍耗(不断消耗)

(6) 通“扔”。牵引 [pull]

随飘风之所仍。——《楚辞·九章·悲回风》

查询·新华字典

词性变化

查询·新华字典

réng

〈副〉

(1) 仍旧,还是 [still;yet]

一狼仍从。——《聊斋志异·狼三则》

(2) 又如:仍然(仍旧。照前不变或恢复原状)

(3) 一再;频繁 [frequently;repeatedly]

今大将军仍复克获。——《汉书·武帝纪》。注:“频也。”

(4) 又如:仍叠(频繁);仍重(频繁)

(5) 于是;乃 [thus;as a result]

帝叱之,皆散,仍收药而反。——《南史·宋武帝纪》

(6) 又如:仍就(就,便);仍因(依托;凭借)

réng

〈名〉

仍孙,自本身往下数第八世孙。也泛指后代子孙 [the eighth generation]。如:仍云(第八代与第九代孙)

常用词组

仍旧、仍然、仍是

康熙字典

仍【子集中】【人部】康熙筆画:4画部外筆画:2画

查询·新华字典

《唐韻》如乗切《集韻》《韻會》如蒸切《正韻》如陵切,音艿。因也。《論語》仍舊貫,如之何。《周禮·春官·司几筵》吉事變几,凶事仍几。《註》變几,變更其質,謂有飾也。仍,因也,因其質,謂無飾也。

重也,頻也。《前漢·王莽傳》吉瑞累仍。

《谷永傳》饑饉仍臻。

《淮南子·精神訓》仍仍然知盆瓴之足羞也。《註》仍仍,不得志之貌。

雲仍。《爾雅·釋親》昆孫之子爲仍孫,仍孫之子爲雲孫。

國名。《史記·夏本紀》少康娶於有仍氏。

姓。

叶人余切,音如。《柳宗元·佩韋賦》冶訐諫於昬朝兮,名崩弛而陷誅。苟縱直而不羈兮,乃變罹而禍仍。◎按《說文》仍,如乗切,原屬日母變宮之字。今《字彙》仍芿艿陾等字皆作時征切,是爲禪母之齒音,其誤甚矣。不可不辨。

说文解字

说文解字

仍【卷八】【人部

因也。从人乃聲。如乘切

说文解字注

说文解字注 仍

(仍)因也。釋詁曰。攘仍因也。大雅常武傳曰。仍就也。就與因義一也。周禮故書仍爲乃。从人。乃聲。如乗切。六部。

音韵方言

方言集汇

◎ 客家话:[沙头角腔] jin2 [台湾四县腔] jin2 [海陆丰腔] rin2 [宝安腔] jin2 [梅县腔] jin2 [客语拼音字汇] yin2 [客英字典] jin2 [陆丰腔] jin3 [东莞腔] jin2

◎ 粤语:jing4

◎ 潮州话:rong5 [揭阳、潮阳]riong5 [澄海、饶平]rêng5 (旧时:jêng jîong)

上古音系

字頭 聲符 韻部 對應廣韻小韻 擬音 註解
njɯŋ

廣韻

字頭 小韻 反切 聲母 韻母 韻目 調 韻系 韻攝 廣韻目次 高本漢 王力 李榮 邵榮芬 鄭張尚芳 潘悟雲 蒲立本 推導現代漢語 古韻羅馬字 有女羅馬字 註解
如乗 平聲 三等 開口 下平十六蒸 ȵʑi̯əŋ ȵʑĭəŋ ȵiəŋ ȵʑieŋ ȵɨŋ ȵɨŋ ȵiŋ reng2 njing rong 因也就也重也頻也又姓出何氏姓苑如乗切七

蒙古字韻

字頭 八思巴字 八思巴字
修正
八思巴字
其他形式
音譯 音譯
修正
音譯
其他形式
擬音 聲調 註解

ꡔꡞꡃ

Zhing riŋ 平聲

中原音韻

字頭 小韻 聲母 韻母 韻部 聲調 四呼 寧繼福 註解
庚青齊 庚青 陽平 齊齒呼 ɽiəŋ

洪武正韻牋

字頭 小韻 反切 韻目 韻部 聲調
如陵 十八庚 平聲

分韻撮要

字頭 小韻 聲母 韻母 韻部 聲調 註解
第七英影應益 陽平 因也復也
古汉语字典
réng
①接续;承接。张衡《思旧赋》:“夫吉凶之相兮。”
②因袭;沿袭。柳宗元《封建论》:“徇之以为安,之以为俗。”
③屡次;多次。《史记·封禅书》:“寿星出,渊耀光明。”
④仍然;依然。《孔雀东南飞》:“更被驱遣,何言复来还。”
⑤乃;于是。《南史·宋武帝纪》:“帝叱之,皆散,收药而反。”
【仍仍】⒈怅然若失的样子。⒉频频。
【仍世】累世;世世。
同音字
同部首
同笔画
拼音搜索更多
C开头的拼音
L开头的拼音
Z开头的拼音
部首搜索更多
舟部的字
青部的字
靑部的字
笔画搜索更多
1画的字
4画的字
52画的字
结构搜索更多
左下包围结构的字
上中下结构的字
全包围结构的字
标签搜索更多
四叠字
标准字
次常用字