新东方在线字典 新华字典 康熙字典 说文解字 音韵方言 古汉语字典
shēng
TAK
HT
24400
撇横撇竖
基本解释

基本字义

shēng(ㄕㄥ)

1、容量单位。

2、

2、量粮食的器具。

3、向上,高起,提高:升力(亦称“举力”)。升格。升华(a.固态物质直接变为气;b.喻事物的提高和精炼)。升迁。升值。升堂入室(喻人的学问造诣由浅入深,循序渐进,达到精深)。晋升。提升。

UNICODE

升字UNICODE编码U+5347,10进制: 21319,UTF-32: 00005347,UTF-8: E5 8D 87。
升字位于中日韩统一表意文字(CJK Unified Ideographs)。

汉英互译

ascend、litre、promote、rise

相关字词

降、落

造字法

象形

English

arise, go up; hoist; advance

详细解释

基本词义

shēng

〈名〉

(1) (象形。本义:容器名。一斗的十分之一)

(2) 容量单位 [liter, litre]

升,十龠也。从斗,亦象形。——《说文》。按,十合也。

两匊谓之升。——《小尔雅》

蕃衍盈升。——《诗·唐风·椒聊》

(3) 十合为一升,十升为一斗。公制一升为1000毫升,合一市升。今公制与市制相同。如:升斛(升与斛的合称);升合(一升一合。比喻数量很小);升勺(一升一勺之量,比喻数量很少);升合之利(微利)

(4) 量酒的单位

赐酒日二升,肉二斤。——《墨子》

(5) 量器 [ sheng , a unit of dry measure for grain]

忽见石窠中有二卵大如升。——晋· 陶潜《搜神后记》

(6) 古代布八十缕为升 [80 strands]

冠六升,外毕。——《仪礼》

(7) 姓

词性变化

昇、陞 shēng

〈动〉

(1) 上升,升起 [uprise]

昇,日上。本亦作升。——《广韵》

升假借为“登”。字亦作昇,作陞。——朱骏声《说文通训定声》

聚而上者谓之升。——《易·序卦》

如日之升。——《诗·小雅·天保》

一人飞升,仙及鸡犬。——《聊斋志异·促织》

(2) 又如:升驾(飞升;腾云驾雾);升坠罔知(不知己故者的结局如何);升降揖逊(礼仪制度);升冠升珠(脱下官帽和外衣);升举(修炼成仙,升上天堂);升仙(死亡);升龙(乘龙升天);回升(下降后又往上升)

(3) 登,上 [ascend]

陞,上也。——《广雅》

升,元亨。——《易·升卦》。疏:“升者,登也。”

道存升降。——《书·毕命》

天险不可升也。——《易·习坎》

由也升堂矣,未入于室也。——《论语·先进》

(4) 又如:升阶(拾级而上);升车(登车);升炕(上炕就坐);升殿(登入宫殿理事);升堂睹奥(比喻学有所成,并观察到深奥之处);升陟(升登,攀登);升济(升登,超度);升封(登泰山封禅);升屋(登上屋顶);升座(登上座位)

(5) 提升 [promote]

名因文著,位以才升。——白居易《祭卢虔文》

以此遂不得升进。——《后汉书·王符传》

既而胡即放宁夏知府,旋升 宁夏道。—— 清· 梁启超《谭嗣同传》

(6) 又如:升转(官职的提升与调动);升除(提升官职。除:拜官受职);升擢(提升);升补(官吏的升迁与补缺);升扬(提升,升迁);升进(晋升官位);升第(晋级或被录用);升秩(升官);升行(提高行辈)

(7) 谷物登场,成熟 [ripe]

旧谷既没,新谷既升。——《论语》

(8) 进奉,进献 [pay tribute]

是月也,农乃升谷,天子尝新,先荐寝庙。——《吕氏春秋》

Shēng

〈名〉

(1) 古州名 [Sheng prefecture] 故治在今南京市

(2) 姓(如宋有昇元中)

常用词组

升沉、升调、升斗小民、升发、升高、升格、升汞、升官、升号、升华、升级、升降机、升空、升力、升幂、升平、升旗、升起、升迁、升任、升堂入室、升腾、升天、升学、升音、升帐、升值、升擢、升资

康熙字典

升【子集下】【十部】康熙筆画:4画部外筆画:2画

《唐韻》識蒸切《集韻》《韻會》書蒸切,音陞。《說文》籥也。十合爲升。《前漢·律歷志》升者,登合之量也。古升上徑一寸,下徑六分,其深八分。龠十爲合,合十爲升。

成也。《禮·樂記》男女無辨則亂升。

《廣韻》布八十縷爲升。《禮·雜記》朝服十五升。

卦名。《易·升卦》升元亨,用見大人,勿恤,南征吉。

降之對也。《書·畢命》道有升降。《註》猶言有隆有汙也。

登也,進也。《詩·小雅》如日之升。《易·坎象》天險不可升也。

《前漢·梅福傳》民有三年之儲曰升平。

说文解字

说文解字

升【卷十四】【斗部

十龠也。从斗,亦象形。識蒸切文十七

说文解字注

说文解字注 升

(升)十合也。十合各本作十龠。誤。今正。律曆志曰。合龠爲合。十合爲升。十升爲斗。十斗爲斛。而五量嘉矣。作十龠則不可通。古經傳登多作升。古文叚借也。禮經注曰。布八十縷爲升。升字當爲登。今之禮皆爲升。俗誤已行久矣。按今俗所用又作陞。經有言升不言登者、如周易是也。有言登不言升者、左傳是也。从斗。象形。斛左耳爲升。右耳爲合。?以象耳形也。各本作亦象形。非。識蒸切。六部。合龠爲合。龠容千二百黍。十字各本無。今補。不補則五量惟升斗斛見於本書。且失其相絫之數矣。絫下云。增也。一曰十黍之重。正爲銖字張本。鬲下云。鼎屬。實五觳。又云。斗二升曰觳。正爲角部觳下無此義、故補之。亼部合下無一曰十龠爲合之文。龠部下無一曰龠容千二百黍之文。此處之當補、正同鬲下。非沾足也。合龠爲合。見律曆志。而尙書正義引作十龠。月令正義引作合。通典引作十。六典說唐制作合。是漢書古本不同。要以下文云合者合龠之量、躍於龠、合於合、廣雅二龠曰合、之。知十龠之非矣。古者一分一合謂之判合。叚是十龠、則此量不得名合。不得云合於合、合二龠爲合。猶之十二銖㒳之爲兩也。

音韵方言

方言集汇

◎ 客家话:[梅县腔] shin1 [海陆丰腔] shin1 [客英字典] shin1 [东莞腔] sin1 [客语拼音字汇] sin1 [宝安腔] sin1 [沙头角腔] sin1 [台湾四县腔] siin1 [陆丰腔] shin1

◎ 粤语:sing1

◎ 潮州话:sêng1 (seng)

上古音系

字頭 聲符 韻部 對應廣韻小韻 擬音 註解
hljɯŋ

廣韻

字頭 小韻 反切 聲母 韻母 韻目 調 韻系 韻攝 廣韻目次 高本漢 王力 李榮 邵榮芬 鄭張尚芳 潘悟雲 蒲立本 推導現代漢語 古韻羅馬字 有女羅馬字 註解
識蒸 平聲 三等 開口 下平十六蒸 ɕi̯əŋ ɕĭəŋ ɕiəŋ ɕieŋ ɕɨŋ ɕɨŋ ɕiŋ sheng1 sjing sjong 十合也成也又布八十縷爲識蒸切五

蒙古字韻

字頭 八思巴字 八思巴字
修正
八思巴字
其他形式
音譯 音譯
修正
音譯
其他形式
擬音 聲調 註解
ꡮꡞꡃ shing ʂiŋ 平聲

中原音韻

字頭 小韻 聲母 韻母 韻部 聲調 四呼 寧繼福 註解
庚青齊 庚青 陰平 齊齒呼 ʂiəŋ

洪武正韻牋

字頭 小韻 反切 韻目 韻部 聲調
祖冬 一東 平聲
書征 十八庚 平聲

分韻撮要

字頭 小韻 聲母 韻母 韻部 聲調 註解
第七英影應益 陰平 登進也又十合爲升
古汉语字典
shēng
①容量单位。一斗的十分之一。《齐民要术·种谷》:“良地一亩,用子五。”
【又】布八十缕为一升。《礼记·杂记》:“朝服十五。”
②上升;登。《诗经·小雅·天保》:“如月之恒,如日之。”
【引】升官。《后汉书·王符传》:“符独耿介不同于世俗,以此遂不得进。”
③成熟。《谷梁传·襄公二十四年》:“五谷不为大饥。”
④太平。《三国志·魏书·王朗传》:“蒸庶欣欣,喜遇平。”
同音字
同部首
同笔画
拼音搜索更多
M开头的拼音
S开头的拼音
Y开头的拼音
部首搜索更多
勹部的字
日部的字
牛部的字
笔画搜索更多
2画的字
18画的字
33画的字
结构搜索更多
右上包围结构的字
左三包围结构的字
下三包围结构的字
标签搜索更多
四叠字
标准字
次常用字