新东方在线字典 新华字典 康熙字典 说文解字 音韵方言 古汉语字典
tái tāi
CKF
IR
23600
折捺竖折横
基本解释

基本字义

台(臺、檯、颱)tái(ㄊㄞˊ)

1、高平的建筑物:亭台楼阁。

2、查询·新华字典

2、敬辞,用于称呼对方或与对方有关的事物:台鉴。台甫。

3、像台的东西,器物的座子:井台。窗台。灯台。

4、量词:一台戏。

5、查询·新华字典

5、台湾省的简称:台胞。台币。

6、姓。

7、桌子、案子:写字台。

8、查询·新华字典

8、发生在太平洋西部热带海洋上的一种极猛烈的风暴,称“台风”。

其他字义

tāi(ㄊㄞ)

1、〔天台〕①山名,在中国浙江省;②地名,在中国浙江省。

UNICODE

台字UNICODE编码U+53F0,10进制: 21488,UTF-32: 000053F0,UTF-8: E5 8F B0。
台字位于中日韩统一表意文字(CJK Unified Ideographs)。

汉英互译

broadcasting station、dais、desk、platform、stage、support

造字法

形声:从厶、口声

English

platform; unit; term of address

详细解释

基本词义

查询·新华字典

Tāi

〈名〉

(1) 地名。“台州”的简称 [Taizhou prefecture]。唐武德五年(公元622年),改海州为台州,以境内天台山得名,治所在今浙江省临海县。元改为路,明改为府

南发交广东温台。—— 王安石《和王微之登高斋二首》

(2) 另见 tái

基本词义

tái

〈名〉

(1) (形声。小篆字形。从口,(以)声。从口,与表示喜悦有一定的联系。本义:喜悦。读( ))

(2) 三台。星名。古代用三台来比喻三公 [one of three stars in Ursa Major;one of the three highest dignitaries of State]。如:台鼎(古代称三公或宰相,意为职位显要);台宿(三台星);台光(三台星光);台阶(三台星亦名泰阶,故称台阶);台斗(比喻宰辅重臣);台司(指三公等宰辅大臣);台臣(指宰辅重臣)

(3) 鱼名。背上有黑的花纹。后作“鲐” [chub mackerel]

黄台背,以引以翼。——《诗·大雅·行苇》

(4) 另见

词性变化

tái

〈名〉

(1) (会意。从至,从之,从高省,与室屋同意。按积土四方高丈曰台,不方者曰观曰阙。本义:用土筑成的方形的高而平的建筑物)

(2) 同本义 [platform]

台,观四方而高者。——《说文》

可以处台榭。——《礼记·月令》

层台累榭,临高山些!——《楚辞·招魂》

歌台暖响,春光融融。——杜牧《阿房宫赋》

百年多病独登台。——杜甫《登高》

多少楼台烟雨中。——唐· 杜牧《江南春绝句》

台阁相向。——唐· 李朝威《柳毅传》

守台军士。——《广东军务记》

(3) 又如:台门(古代诸侯所筑用来了望守卫的土堆高台);台榭(垒土高起的平方地叫台,台上的亭子叫榭);台阁(台榭楼阁);台观(楼台宫观);台下(台榭的下面);台馆(楼台馆阁)

(4) 通常高于附近区域的平面(地面的或地板的) [stage;terrace]。如:站台;讲台;检阅台;台城(古代守城拒敌的设备);台门(古代天子、诸侯宫室的门。因以土为台基,故称)

(5) 器物的底座 [stand;support]。如:台盏(一种酒盏,有托盘);砚台;镜台;灯台;船台;锅台;烛台

(6) 站;单位 [station]

今从宽将贾赦发往台站效力赎罪。——《红楼梦》

(7) 又如:气象台;电视台

(8) 敬辞。用于称呼对方或跟对方有关的行为 [term of respectful address in letters,etc.]

台,侍也。——《广雅·释诂一》

仆臣台。——《左传·昭公七年》。服注:“给台下征召也。”

(9) 又如:台讳(对人官名的尊称);台坐(敬辞。坐于尊位);台表(敬辞。用于称呼人的字);兄台;台鉴(请对方阅览的敬词);台屏(敬辞。尊称对方的家);台甫(敬辞。旧时用于问人的表字);台安(敬辞。多用于书信结尾,表示对收信人的问候);台候(敬辞。用于问候对方寒暖起居);台席(古以三公取象三台,故称宰相的职位为台席)

(10) 莎草 [nutgrass]

南山有台, 北山有莱。——《诗·小雅·南山有台》

(11) 古代中央官署名 [central office]

尚书初入台为郎中。——《汉官仪》

台谒当以属礼。——清· 张廷玉《明史》

(12) (台,御史台,作状语)。又如:台垣(高级官署);台辅(高级官署或官位);台臣(台阁之臣,国家的大臣;谏官);台官(官名。汉代以尚书为中台,御史为宪台,后世因此又称尚书或御史为台官);台郎(尚书郎);台省(汉时称尚书为台省。因尚书省的办事处中台在禁省中而得名)

(13) 台湾省的简称 [Taiwan Province]。如:台胞

(14) 姓

tái

〈量〉

(1) 用于某些机器。 如: 一台车床; 一台拖拉机

(2) 舞台上一次完整的演出。如: 一台话剧; 两台戏对唱

tái

〈名〉

有光滑平面、由腿或其他支撑物固定起来的像台的家具,用于家庭生活或某种工作 [desk;table]。如:手术台;梳妆台;写字台;台历;台球台;乒乓球台

tái

〈名〉

(1) 台风的简称 [typhoon]。 如:请大家注意收听当地广播电台的天气预报,注意防台抗台

(2) 另见 tāi

常用词组

台安、台胞、台北、台布、台步、台臣、台秤、台词、台灯、台地、台风、台甫、台阁、台光、台驾、台鉴、台阶、台览、台历、台面、台命、台启、台球、台扇、台钟、台柱子、台子、台座

康熙字典

台【丑集上】【口部

查询·新华字典

《唐韻》與之切《集韻》《韻會》盈之切《正韻》延知切,音怡。《爾雅·釋詁》台,我也。《又》予也。《書·禹貢》祇台德先。《湯誓》非台小子,敢行稱亂。

《說文》悅也。《史記·太史公自序》唐堯遜位,虞舜不台。

《揚子·方言》養也,晉衞燕魏曰台。

失也,宋魯之閒曰台。

《唐韻》土來切《集韻》《韻會》湯來切,音胎。《廣韻》三台星。亦作能。《周禮·春官·大宗伯司中註》司中三能,三階也。《疏》武陵太守星傳云:三台一名天柱,上台司命爲太尉,中台司中爲司徒,下台司祿爲司空,史漢皆作三能。

姓。北史有台氏。

天台,山名,在會稽。

州名。《韻會》本漢冶縣,宋爲赤城郡,唐攺台州。

《春秋·襄十二年》莒人伐我東鄙,圍台。《註》琅邪費縣南有台亭。《釋文》台,敕才反,又音臺,一音翼之反,三音皆可讀。

《集韻》堂來切,音臺。台背,大老也,通作鮐。《詩·大雅》黃耇台背。《箋》台之言鮐也,大老則背有鮐文。《釋文》台亦讀湯來反。

縣名。《前漢·地理志》元菟郡上殷台縣。《又》樂浪郡蠶台縣。

《集韻》台谷,地名。

《集韻》祥吏切,音寺。嗣古作台。《書·舜典》舜讓于德,弗嗣。《今文尚書》作不台。

说文解字

说文解字

台【卷二】【口部

(臺 tái)觀,四方而高者。从至从之,从高省。與室屋同意。徒哀切〖注〗、㙵,古文。䑓,俗字。

说文解字注

说文解字注 台

(台)說也。台說者、今之怡悅字。說文怡訓和。無悅字。今文尙書。舜讓于德不台。見漢書王莽傳、班固典引。而五帝本紀本之作舜讓于德不台懌。自序曰。唐堯遜位、虞舜不台。惠之早霣、諸吕不台。皆謂不爲百姓所悅也。古文禹貢。袛台德先。鄭注。敬悅天子之德旣先。从口。㠯聲。与之切。一部。按湯誓、高宗彤日、西伯戡黎皆云如台。殷本紀皆作柰何。釋詁台予同訓我。此皆以雙聲爲用。何予台三字雙聲也。

音韵方言

方言集汇

◎ 粤语:ji4 toi4

◎ 潮州话:tai5

上古音系

字頭 聲符 韻部 對應廣韻小韻 擬音 註解
l̥ʰɯː 本從以聲
l'ɯː 手冊作臺今字
l'ɯː 臺背通作鮐
後作怡本從以聲

廣韻

字頭 小韻 反切 聲母 韻母 韻目 調 韻系 韻攝 廣韻目次 高本漢 王力 李榮 邵榮芬 鄭張尚芳 潘悟雲 蒲立本 推導現代漢語 古韻羅馬字 有女羅馬字 註解
與之 平聲 三等 開口 上平七之 jĭə yi2 ji jio 我也又姓出姓苑又音胎
土來 平聲 一等 開口 上平十六咍 tʰɑ̆i tʰɒi tʰᴀi tʰɒi tʰʌi tʰəi tʰəj tai1 thai thoi 三台星又天台山名

蒙古字韻

字頭 八思巴字 八思巴字
修正
八思巴字
其他形式
音譯 音譯
修正
音譯
其他形式
擬音 聲調 註解
ꡭꡞ yi ji 平聲
ꡉꡭ thay tʼaj 平聲

中原音韻

字頭 小韻 聲母 韻母 韻部 聲調 四呼 寧繼福 註解
皆來開 皆來 陰平 開口呼 tʰai

洪武正韻牋

字頭 小韻 反切 韻目 韻部 聲調
延知 二支 平聲
湯來 六皆 平聲

分韻撮要

字頭 小韻 聲母 韻母 韻部 聲調 註解
第十九栽宰載 陰平 星名又台鼎三公之位
古汉语字典
tái
①土筑的高台,供观察瞭望用。《老子》:“九层之,起于累土。”
②古代官署名。如汉代称尚书为“中台”,御史为“宪台”,谒者为“外台”。
③奴隶的一个等级。《左传·昭公七年》:“仆臣。”
④星名,即三台(六颗星)。古代用“三台”比“三公”(古代最高的官位),因此旧时常用“台”来作为对别人的敬称。如“兄台”、“台甫”。

①何;什么。《书·汤誓》:“夏罪其如?”班固《典引》:“今其如独阙也?”
②第一人称。我;我的。《尚书·说命上》:“朝夕纳诲,以辅德。”
③通“怡”。愉快。《史记·太史公自序》:“唐尧逊位,虞舜不。”
【辨】亭、臺、榭、楼、阁。“亭”在上古只指旅宿的亭或观察瞭望用的亭。“园亭”的“亭”的意义是后起的。,它有顶无墙。“臺”的特点是筑土很高,也就是一种高坛。“榭”是臺上的房子。“楼”是重屋,上下都可以住人。“阁”是架空的楼,不同于一般的“楼”。
同音字
同部首
同笔画
拼音搜索更多
D开头的拼音
Q开头的拼音
R开头的拼音
部首搜索更多
入部的字
屮部的字
足部的字
笔画搜索更多
6画的字
11画的字
12画的字
结构搜索更多
左右结构的字
单一结构的字
上中下结构的字
标签搜索更多
四叠字
标准字
次常用字