新东方在线字典 新华字典 康熙字典 说文解字 音韵方言 古汉语字典
xià
夂部
夊部
DHTU
MUHE
10407
横撇竖折横横横撇折捺
基本解释

基本字义

xià(ㄒ一ㄚˋ)

1、一年的第二季:夏季。夏天。夏令。夏播。夏熟。夏粮。

2、

2、中国朝代名:夏代。夏历。

3、指中国:华夏。

4、姓。

UNICODE

夏字UNICODE编码U+590F,10进制: 22799,UTF-32: 0000590F,UTF-8: E5 A4 8F。
夏字位于中日韩统一表意文字(CJK Unified Ideographs)。

汉英互译

summer

相关字词

造字法

会意:从页、从臼、从攵

English

summer; great, grand, big

详细解释

基本词义

xià

〈名〉

(1) (会意。据小篆字形,从页,从臼,从攵。页( xié),人头。臼( ),两手,攵( suī),两足。合起来象人形。本义:古代汉民族自称)

(2) 同本义。也称华夏、诸夏 [Chinese]

夏,中国之人也。——《说文》。 朱骏声曰:“就全地言之,中国在西北一小隅。故陈公子少西字夏,郑公孙夏字西。”

(3) 泛指中国 [China]

蛮夷猾夏。——《书·舜典》。 孔传:“夏, 华夏。”

春秋内其国而外诸夏。——《公羊传·成公十五年》。注:“诸夏外土诸侯也。谓之夏者,大总下上言之辞也。”

此之谓夏声。——《左传·襄公二十九年》。服注:“与诸夏同风。”

东夏之命。——《吕氏春秋·察今》。注:“东方也。”

(4) 又如:夏盟(古代华夏诸国间的结盟);夏声(古代中原地区的民间音乐)

(5) 朝代名 [the Xia Dynasty]

(6) 中国历史上的第一王朝,系传说中禹的儿子启所建立,奴隶制国家,建都安邑(今山西省夏县北),即夏后氏

构木钻燧于夏后氏。——《韩非子·五蠹》

始于虞夏。—— 蔡元培《图画》

夏后皋。——《左传·僖公三十三年》

虞夏以来。——《史记·货殖列传》

(7) 又如:夏礼(夏代的礼法);夏书(记载夏代史事的书);夏甲(夏朝君主孔甲)

(8) 封建割据政权或农民起义政权称号 (1)∶东晋末,公元407年匈奴贵族赫连勃勃建夏国,建都统万城(今陕西横山西北) (2)∶隋末窦建德于公元618年建立夏国,都乐寿(今河北献县) (3)∶北宋仁宗时,赵元昊于1032年建立夏国,史称西夏,都兴州(今宁夏回族自治区银川东南) (4)∶元末明玉珍于公元1362年建立夏国,都重庆

(9) 古代波斯的巴克特利亚人建立的国名 [Bactria]。如:夏国;大夏

(10) 通“厦”。大屋 [big house]

曾不知夏之为丘兮,孰两东门之可芜?——《楚辞·哀郢》

见若覆夏屋者矣。——《礼记·檀弓上》

(11) 夏季。一年的第二季,中国习惯指立夏到立秋的三个月时间,也指农历“四、五、六”三个月 [summer]

四月维夏,六月徂暑。——《诗·小雅·四月》

(12) 又如:夏汛(夏季汛期);夏安居(僧徒在四月十六日至七月十五日禁止外出,又称“坐夏”);夏畦(夏天治理田畦);夏苗(夏季的禾苗或田猎)

(13) 姓

词性变化

xià

〈形〉

(1) 大 [great]

夏,大也。——《尔雅》

于我乎夏屋渠渠。——《诗·秦风·权舆》。传:“大也。”

[夏]此字本谊训大也。万物宽假之时也。——朱骏声《说文通训定声》

自关而西, 秦晋之间,凡物之壮大者而爱伟之,谓之夏。——《方言》

(2) 又如:夏李(大李);夏屋(大屋);夏海(大海)

(3) 华彩,即五色 [magnificent color]

秋染夏。——《周礼》

(4) 又如:夏翟(夏狄。羽毛五色的野鸡);夏缦(古代卿乘坐的五采车)

常用词组

夏播、夏布、夏锄、夏管、夏侯、夏后氏、夏季、夏口、夏历、夏粮、夏令、夏令营、夏秋、夏日、夏收、夏熟、夏熟谷物、夏天,夏季、夏衣、夏禹、夏耘、夏至、夏种、夏装

康熙字典

夏【丑集下】【夊部】康熙筆画:10画部外筆画:7画

〔古文〕《唐韻》《正韻》胡駕切《集韻》《韻會》亥駕切,音暇。四時,二曰夏。《釋名》假也。寬假萬物,使生長也。《前漢·魏相傳》南方之神炎帝,秉禮,執衡,司夏。

《廣韻》胡雅切《集韻》《韻會》《正韻》亥雅切,音下。中國曰華夏。《書·康誥》用肇造我區夏。《詩·周頌》肆于時夏。

國號。禹受舜禪,易虞爲夏。

國名。《史記·大宛傳》大夏,在大宛西南二千餘里。《晉史》赫連勃勃。《宋史》李元昊,僭國號曰夏,屬今寧夏。

澤名。《書·禹貢》雷夏旣澤。

大夏,禹樂名。《周禮·春官》大司樂舞大夏,以祭山川。鍾師掌金奏,凡樂事,以鐘鼓奏九夏。《杜子春曰》王出入奏王夏,尸出入奏肆夏,牲出入奏昭夏,賔客至奏納夏,臣有功奏章夏,夫人祭奏齊夏,族人侍奏族夏,客醉而出奏裓夏,公出入奏驁夏。齊音齋,裓音陔,驁音遨。○按九夏,有聲無辭,註疏以《雅》《頌》諸篇强分配之,非。

大屋曰夏。《宋玉·招魂》冬有穾夏。

大俎曰夏。《詩·秦風》於我乎,夏屋渠渠。《禮·檀弓》見若覆夏屋者矣。《註》大俎,一名大房,半體之俎,足下有跗,如堂房也。

五色曰夏。《書·禹貢》羽畎夏翟。《註》羽畎,羽山之谷。夏翟,雉具五色中旌旄之飾。《周禮·春官·人之職》秋夏。服車五乘,孤乘夏篆,卿乘夏縵,蓋取諸此。

《集韻》舉下切,音賈。地名。負夏,衞地。《禮·檀弓》曾子弔于負夏。

陽夏,在開封。《史記·高祖紀》追項王至陽夏。

木名。《禮·學記》夏楚二物,收其威也。《註》夏,榎也。楚,荆也。《詩·大雅》不長夏以革。《王博士云》夏用木,革用皮,皆鞭扑之

,胡可切,音荷。《琳·瑪瑙勒賦》四賔之筵,播以淳夏。色奪丹烏,明照烈火。

叶創舉切,音楚。《揚雄·城門校尉箴》昔在先世,有殷有夏。癸辛不德,而設夫險阻。

叶胡故切,音互。《賈誼·鵩賦》單閼之歲,四月維夏。庚子日斜,鵩集余舍。《春秋釋例》除春夏之夏,餘皆戸雅切。《正字通》按古先有四時之夏,餘義皆假借。○按《正字通》此字下有畟字,重田部,今刪。

说文解字

说文解字

夏【卷五】【夊部

中國之人也。从夊从頁从,兩手;夊,兩足也。,古文夏。胡雅切〖注〗、昰、,亦古文夏。

说文解字注

说文解字注 夏

(夏)中國之人也。以別於北方狄、東北貉、南方蠻閩、西方羌、西南焦僥、東方夷也。夏、引伸之義爲大也。从夊。从頁。从臼。臼、㒳手。夊、㒳足也。胡雅切。古音在五部。

说文解字注 {[2037A]}

)古文夏。

音韵方言

方言集汇

◎ 客家话:[客英字典] ha5 [台湾四县腔] ha5 [梅县腔] ha5 [海陆丰腔] ha6 [沙头角腔] ha5 [宝安腔] ha3 [东莞腔] ha5 ha3 [客语拼音字汇] ha4 [陆丰腔] ha6

◎ 粤语:haa6

◎ 潮州话:hê7 (hē)

上古音系

字頭 聲符 韻部 對應廣韻小韻 擬音 註解
ɡraːʔ
ɡraːs

廣韻

字頭 小韻 反切 聲母 韻母 韻目 調 韻系 韻攝 廣韻目次 高本漢 王力 李榮 邵榮芬 鄭張尚芳 潘悟雲 蒲立本 推導現代漢語 古韻羅馬字 有女羅馬字 註解
胡雅 麻二開 上聲 二等 開口 上三十五馬 ɣa ɣa ɣa ɣa ɦɣa ɦɯa ɦaɨ xia4 ghrax heaa 大也又諸夏亦州名秦屬上郡漢分置朔方郡晉末赫連勃勃於州稱大夏爲後魏所滅置鎭又改爲夏州又胡駕古下二切
胡駕 麻二開 去聲 二等 開口 去四十禡 ɣa ɣa ɣa ɣa ɦɣa ɦɯa ɦaɨ xia4 ghrah heah 春夏又胡雅切

蒙古字韻

字頭 八思巴字 八思巴字
修正
八思巴字
其他形式
音譯 音譯
修正
音譯
其他形式
擬音 聲調 註解
ꡯꡦ ꡯꡨ Hÿa Hya ɣja 上聲
ꡯꡦ ꡯꡨ Hÿa Hya ɣja 去聲

中原音韻

字頭 小韻 聲母 韻母 韻部 聲調 四呼 寧繼福 註解
家麻齊 家麻 去聲 齊齒呼 xia

洪武正韻牋

字頭 小韻 反切 韻目 韻部 聲調
亥雅 十五馬 上聲
舉下 十五馬 上聲
胡駕 十五禡 去聲

分韻撮要

字頭 小韻 聲母 韻母 韻部 聲調 註解
第二十六家賈嫁 陽去 春夏又大也
古汉语字典
xià
①四季的第二季。《论贵粟疏》:“春耕,耘,秋获,冬藏。”
②我国古代对中原地区的称呼,也称“华夏”、“诸夏”。《荀子·儒效》:“居楚而楚,居越而越,居。”
③通“厦”,高大的房屋。屈原《九章·哀郢》:“曾不知之为丘兮。”
④朝代名。我国历史上第一个朝代,第一代君主是禹。
同音字
同部首
同笔画
拼音搜索更多
D开头的拼音
S开头的拼音
W开头的拼音
部首搜索更多
子部的字
小部的字
耂部的字
笔画搜索更多
1画的字
20画的字
23画的字
结构搜索更多
左下包围结构的字
上三包围结构的字
左三包围结构的字
标签搜索更多
四叠字
标准字
次常用字