新东方在线字典 新华字典 康熙字典 说文解字 音韵方言 古汉语字典
YQI
IK
40003
捺撇捺
基本解释

基本字义

义(義)yì(一ˋ)

1、公正合宜的道理或举动:正义。义不容辞。义无反顾。仗义直言。

2、

2、合乎正义或公益的:义举。义务。义愤。义演。见义勇为。

3、情谊:义气。恩义。义重如山。

4、意思,人对事物认识到的内容:意义。含义。释义。微言大义。

5、

5、指认为亲属的:义父。

6、人工制造的(人体的部分):义齿。义肢。

7、姓。

UNICODE

义字UNICODE编码U+4E49,10进制: 20041,UTF-32: 00004E49,UTF-8: E4 B9 89。
义字位于中日韩统一表意文字(CJK Unified Ideographs)。

汉英互译

adopted、artificial、justice、meaning、relationship、righteousness

造字法

原为会意

English

right conduct, righteousness

详细解释

基本词义

〈名〉

(1) (“仪”的古字)

(2) 仪容;状貌 [appearance;looks]

義,已之威仪也。——《说文》

说有义德之美也。——《贾子道德》

尚考大室之义。——《书·大传》

署行义。——《汉书·高帝纪》。注:“行状年纪也。”

(3) 又如:义淫(威仪隆盛);义节(仪节);义台(古行礼义之台)

(4) 仪制;法度 [laws]。如:义刑(仪型。楷模;典范);义行(仪形。效法);义形(义刑);义事(谓度事之宜不行之);义度(仪则法度)

(5) 另见

基本词义

〈名〉

(1) (会意。从我,从羊。“我”是兵器,又表仪仗;“羊”表祭牲。本义:正义;合宜的道德、行为或道理)

(2) 同本义 [justice;righteous;just]

义固不杀人。——《墨子·公输》

义不杀少。

生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。——《孟子·告子上》

引喻失义。——诸葛亮《出师表》

度义而后动。——宋· 王安石《答司马谏议书》

燕赵之君,始有远略,能守其土,义不赂 秦。(义,坚持正义。)—— 宋· 苏洵《六国论》

(3) 又如:丈义(主持正义);义断恩绝(恩情道义断绝);义不容辞(道义上不容推辞)

(4) 情谊 [friendly feelings;friendly sentiments]

违情义。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》

(5) 又如:无情无义;忘恩负义;义义合合(团结和睦);义让(为顾及情谊而相让);义友(结义或聚义的友辈);义兄弟(结义的兄弟);义气(为情谊而甘愿替别人承担风险或作自我牺牲的气度)

(6) 意义;意思 [meaning]

见义远。——《史记·屈原贾生列传》

(7) 又如:词义

(8) 理 [reason]。如:义以成命(国家的法令,必以义理为依据,方能施行);义薄云天(义理高厚,直达云天。形容道义极为隆盛)

(9) 姓

词性变化

〈形〉

(1) 名义上的 [artificial;nominal;adopted]

隐士赵逸,来至京师, 汝南王拜为义父。——《洛阳伽蓝记》

(2) 又如:义子(非亲生之子,而认作父子或母子关系);义父(经拜认为父。非亲生之父,即干爹,假父)

(3) 与志愿者有关的;由志愿者组成的 [volunteer]。如:义状(起义的状子);义军;义从(志愿的随从)

(4) 善;美 [good]

宣昭义问。——《诗·大雅·文王》

(5) 又如:义问(善声;美好的声誉);义荣(由于修身立德而自然具有的荣誉);义心(常存节义的心境)

(6) 用于施舍、救济的;为公益而不取报酬的 [public]。如:义庄(旧指某些豪绅地主拨出部分田地,作为族产,以供祭祀办学、救济本族孤寡等费用);义田(为救助穷困者而购置的田地)

(7) 假的 [false]。如:义杖;义肢

(8) 另见

常用词组

义不容辞、义仓、义齿、义地、义愤、义愤填膺、义夫、义和拳,义和团、义举、义理、义卖、义郎、义旗、义气、义师、义士、义士民、义塾、义无反顾、义务、义务、义务兵役制、义务教育、义务劳动、义侠、义项、义兴、义形于色、义学、义演、义勇、义勇军、义蕴、义战、义正词严、义肢、义冢

康熙字典

義【未集中】【羊部

《廣韻》《集韻》《韻會》宜寄切,音議。《說文》己之威儀也。从我羊。《註》臣鉉等曰:與善同意,故从羊。《釋名》義,宜也。裁制事物,使各宜也。《易·乾卦》利物足以和義。

《說卦傳》立人之道,曰仁與義。

《容齋隨筆》人物以義爲名,其別最多。仗正道曰義,義師,義戰是也。眾所尊戴曰義,義帝是也。與衆共之曰義,義倉,義社,義田,義學,義役,義井之類是也。至行過人曰義,義士,義俠,義姑,義夫,義婦之類是也。自外入而非正者曰義,義父,義兒,義兄弟,義服之類是也。衣裳器物亦然。在首曰義髻,在衣曰義襴,義領之類是也。合眾物爲之,則有義漿,義墨,義酒。禽畜之賢者,則有義犬,義烏,義鷹,義鶻。

義渠,戎國地。《史記·秦本紀》伐義渠,虜其主。《註》寧廣二州,春秋及戰國時爲義渠,戎國之地也。

姓。《前漢·酷吏傳》義縱,何東人。

與誼同。《前漢·董仲舒傳》漸民以仁,摩民以誼。

與儀通。《前漢·鄒陽傳》使東牟朱虛東褒義父之後。《註》應劭曰:邾儀父也。師古曰:義讀曰儀。

與宜同。《韻補》周官凡殺人而義者,史記君義嗣,魚羈切。

《韻補》叶牛何切。周官註:儀作義,古皆音俄。古文尚書:無偏無陂,遵王之義。陂音坡。◎按說文在我部。今從正字通倂入。

说文解字

说文解字

義【卷十二】【我部

己之威儀也。从我羊。羛,《墨翟書》義从弗。魏郡有羛陽鄉,讀若錡。今屬鄴,本内黃北二十里。宜寄切〖注〗臣鉉等曰:此與善同意,故从羊。文二重二

说文解字注

说文解字注 義

(義)己之威義也。言己者、以字之从我也。己、中宮。象人腹。故謂身曰己。義各本作儀。今正。古者威儀字作義。今仁義字用之。儀者、度也。今威儀字用之。誼者、人所宜也。今情誼字用之。鄭司農注周禮肆師。古者書儀但爲義。今時所謂義爲誼。是謂義爲古文威儀字。誼爲古文仁義字。故許各仍古訓。而訓儀爲度。凡儀象、儀匹、引申於此。非威儀字也。古經轉寫旣久。肴襍難辨。據鄭、許之言可以知其意。威義古分言之者、如北宮文子云有威而可畏謂之威、有儀而可象謂之義、詩言令義令色、無非無義是也。威義連文不分者、則隨處而是。但今無不作儀矣。毛詩。威義棣棣。不可選也。傳曰。君子望之儼然可畏。禮容俯仰各有宜耳。棣棣、富而閒習也。不可選、物有其容不可數也。義之本訓謂禮容各得其宜。禮容得宜則善矣。故文王、我將毛傳皆曰。義、善也。引申之訓也。从我。从羊。威儀岀於己、故从我。董子曰。仁者、人也。義者、我也。謂仁必及人。義必由中制也。从羊者、與善美同意。宜寄切。古音在十七部。

说文解字注 羛

(羛)墨翟書義从弗。墨翟書、藝文志所謂墨子七十一篇也。今存者五十三篇。義無作羛者。葢歲久無存焉爾。从弗者、葢取矯弗合宜之意。巍郡有羛陽鄉。讀若錡。此以地名證羛字。又箸其方音也。凡古地名多依䚻俗方語。如蓮勺呼輦酌。卑水呼班水。鮦陽呼紂陽。大末呼闥末。剡呼舌剡反。酈呼蹢躅之蹢。曲逆呼去遇。如是者不可枚數。羛陽讀若錡、同也。然注家皆讀羛陽、虛宜切。與錡音稍不同也。今屬鄴。本內黃北二十里鄉也。按此十二字。乃後人箋記之語。非許語也。鄴、內黃皆魏郡屬縣。羛陽鄉本在內黃北二十里。司馬紹統郡國志曰。魏郡內黃有羛陽聚。劉注。世祖破五校處。光武紀大破五校於羛陽降之。李注。羛陽聚屬魏郡。故城在今相州堯城縣東。諸本有作茀者、誤也。左傳。晉荀盈如齊逆女。還。卒於戲陽。杜注。內黃縣北有戲陽城。按漢晉皆在內黃北。魏地形志無內黃縣。當是倂於鄴。則羛陽亦在鄴矣。故知必後人箋記語也。戲羛音同。許宜反。左氏傳。有戲陽速。則戲陽又爲氏姓。

音韵方言

方言集汇

◎ 粤语:ji6

上古音系

字頭 聲符 韻部 對應廣韻小韻 擬音 註解
ŋrals

廣韻

字頭 小韻 反切 聲母 韻母 韻目 調 韻系 韻攝 廣韻目次 高本漢 王力 李榮 邵榮芬 鄭張尚芳 潘悟雲 蒲立本 推導現代漢語 古韻羅馬字 有女羅馬字 註解
宜寄 支B開 寘B 去聲 三等 開口 支B 去五寘 ŋie̯ ŋǐe ŋje ŋiɛ ŋɣiᴇ ŋɯiɛ ŋjiə̆ yi4 ngieh ngyeh 仁義釋名曰義者宜也裁制事物使合宜也又姓漢有義縱又複姓西戎義渠爲秦所滅後因氏焉漢有光禄大夫義渠安國

蒙古字韻

字頭 八思巴字 八思巴字
修正
八思巴字
其他形式
音譯 音譯
修正
音譯
其他形式
擬音 聲調 註解
ꡃꡞ ngi ŋi 去聲

中原音韻

字頭 小韻 聲母 韻母 韻部 聲調 四呼 寧繼福 註解
齊微齊 齊微 去聲 齊齒呼 i

洪武正韻牋

字頭 小韻 反切 韻目 韻部 聲調
延知 二支 平聲
牛何 十四歌 平聲
以智 二寘 去聲

分韻撮要

字頭 小韻 聲母 韻母 韻部 聲調 註解
第三幾紀記 陽去 禮義仁義又宜也
古汉语字典

①公正、合宜的道德、行为或道理。《寡人之于国也》:“谨庠序之教,申之以孝悌之。”
②坚持正义。《公输》:“吾固不杀人。”
③合道义的;适宜的;公正合理的。《鸿门宴》:“亡去不,不可不语。”
④情义;恩情。《孙雀东南飞》:“吾已失恩。”
⑤意义;意思。《屈原列传》:“举类迩而见远。”
⑥本着道义。《祭妹文》:“汝之绝高氏而归也,堂上阿奶仗汝扶持。”
同音字
同部首
同笔画
拼音搜索更多
M开头的拼音
S开头的拼音
Y开头的拼音
部首搜索更多
勹部的字
日部的字
牛部的字
笔画搜索更多
2画的字
18画的字
33画的字
结构搜索更多
右上包围结构的字
左三包围结构的字
下三包围结构的字
标签搜索更多
四叠字
标准字
次常用字