新东方在线字典 新华字典 康熙字典 说文解字 音韵方言 古汉语字典
fāng fáng
FYN
GYHS
40127
横竖横捺横折撇
基本解释

基本字义

fāng(ㄈㄤ)

1、里巷(多用于街巷的名称)。

2、查询·新华字典

2、街市,市中店铺:坊间。街坊(邻居)。

3、旧时标榜功德的建筑物:牌坊。节义坊。

其他字义

fáng(ㄈㄤˊ)

1、小手工业者的工作场所:作坊。

2、查询·新华字典

2、古同“防”,防范。

UNICODE

坊字UNICODE编码U+574A,10进制: 22346,UTF-32: 0000574A,UTF-8: E5 9D 8A。
坊字位于中日韩统一表意文字(CJK Unified Ideographs)。

汉英互译

lane、mill、workshop

造字法

形声:从土、方声

English

neighborhood, urban subdivision; (J) priest's residence; (Buddhist) priest; boy

详细解释

基本词义

fāng

〈名〉

(1) (形声。从土,方声。本义:城市中街市里巷的通称)

(2) 古代把一个城邑划分为若干区,通称为坊 [lane]

两京及州县之郭内为坊,郊外为村。——《唐元典》

坊隅众人,慌忙拢来。——《水浒传》

(3) 又如:坊隅(街巷,街坊);坊厢(古代城市区划,城中曰坊,近城曰厢);坊市(街市);坊郭(城郭市街)

(4) 官署名 [office]。隋代太子官署有左右坊、门下坊、典书坊等,唐以后易为太子左春坊、右春坊

明年春,大疫,为病坊,处疾病之无归者。——宋· 曾巩《越州赵公救灾记》

(5) 又如:坊局(詹事府属下的左、右春坊和司经局的合称)

(6) 牌坊 [memorial archway]。如:三元坊;贞节坊

(7) 铸造器物的土模 [earthy mold]

(8) 店铺 [shop]

茶坊每五更点灯博易。——孟元老《东京孟华录》

(9) 又如:坊肆(商店);坊店(店铺);坊贾(书商)

(10) 别屋;专用的房舍 [another room]

里边有十数家,都是开坊子吃衣饭的。——《金瓶梅词话》

(11) 又如:坊子(妓院;私娼的屋子);坊陌(妓女居所名);坊曲(唐代妓女居住的地方。也指小街曲巷)

(12) 古州名 [Fang prefecture] 在今陕西省黄陵县

(13) 另见 fáng

常用词组

坊本、坊巷

基本词义

fáng

〈名〉

(1) 同“防”。堤防 [dam]

祭坊与水庸,事也。——《礼记·郊特牲》

大为之坊,民犹逾之。——《礼记·坊记》

长城钜坊,足以为塞。——《战国策·秦策》

(2) 小手工业者的工作场所 [workshop]

小号店在这里,后边还有栈房,还有作坊。——《老残游记》

(3) 又如:染坊;粉坊;磨坊;碾坊;油坊;谷坊

词性变化

查询·新华字典

fáng

〈动〉

(1) 通“防”。防止;防范 [be on guard]

故君子礼以坊德,刑以坊淫,命以坊欲。——《礼记·坊记》

(2) 另见 fāng

康熙字典

坊【丑集中】【土部】康熙筆画:7画部外筆画:4画

查询·新华字典

《唐韻》府良切《集韻》《韻會》分房切,音方。邑里之名。《演義》坊,方也,言人所在之里爲坊。漢宮有九子坊。

《官僚備要》太子宮曰春坊。《唐書·高宗紀》攺門下坊爲左春坊,攺典書爲右春坊。

僧寺曰寶坊。《宋之問·登嚴莊寺閣詩》閏月再重陽,仙輿歷寶坊。

地名。漢馮翊地,唐立坊州。

姓。見《統譜》。

《廣韻》《集韻》《正韻》符方切,音房。障也,隄也。《禮·郊特牲》祭坊與水庸事也。《註》坊祭爲八蜡之一。《經解》以舊坊爲無所用,而壞之者,必有水敗。《坊記》君子之道,譬則坊與,坊民之所不足者也,君子禮以坊德,以坊淫,命以坊欲。

《集韻》甫妄切,音放。堤也。

符訪切,房去聲。《春秋序》聖人包周身之坊。或作防。○按坊、防字義雖同,音切應別。《正字通》合方房二音爲一,幷闕去聲者,非。

说文解字

说文解字

坊【卷十三】【土部

邑里之名。从土方聲。古通用埅。府良切文十三新附

音韵方言

方言集汇

◎ 客家话:[梅县腔] fong2 [台湾四县腔] fong1 fong2 [客英字典] fong2 fong1 [海陆丰腔] fong1 fong2 [客语拼音字汇] fong1 [宝安腔] fong1 [陆丰腔] fong3

◎ 粤语:fong1 fong4

◎ 潮州话:何汪1(风) 何汪5(防),huang1 huang5

上古音系

字頭 聲符 韻部 對應廣韻小韻 擬音 註解
paŋ 見淮南子
baŋ 同防見禮記

廣韻

字頭 小韻 反切 聲母 韻母 韻目 調 韻系 韻攝 廣韻目次 高本漢 王力 李榮 邵榮芬 鄭張尚芳 潘悟雲 蒲立本 推導現代漢語 古韻羅馬字 有女羅馬字 註解
符方 陽合 平聲 三等 合口 下平十陽 bʱiwaŋ bĭwaŋ biuaŋ biuɑŋ bʉɐŋ bʷiɐŋ buaŋ fang2 byang bvang 上同見禮又音方
府良 陽合 平聲 三等 合口 下平十陽 piwaŋ pĭwaŋ piuaŋ piuɑŋ pʉɐŋ pʷiɐŋ puaŋ fang1 pyang pvang 坊巷亦州名本上郡地周於今州界置馬坊武德初置坊州因馬坊爲名漢[官/宫]有太子坊坊亦省名又音房

蒙古字韻

字頭 八思巴字 八思巴字
修正
八思巴字
其他形式
音譯 音譯
修正
音譯
其他形式
擬音 聲調 註解
ꡤꡃ Hwang faŋ 平聲
ꡜꡃ ꡜꡧꡃ hang hwang vaŋ 平聲

中原音韻

字頭 小韻 聲母 韻母 韻部 聲調 四呼 寧繼福 註解
江陽開 江陽 陰平 開口呼 faŋ

洪武正韻牋

字頭 小韻 反切 韻目 韻部 聲調
敷房 十七陽 平聲
敷房 十七陽 平聲
符方 十七陽 平聲

分韻撮要

字頭 小韻 聲母 韻母 韻部 聲調 註解
第十剛講降角 陰平 邑里之名
古汉语字典
fāng
①城市中街巷的通称。白居易《失婢》:“门贴牓迟。”
②店铺。孟元老《东京梦华录》:“各有茶酒店。”
③工场;作坊。《旧五代史·史弘肇传》:“闻作锻甲之声。”
fáng
通“防”,堤防。《礼记·效特牲》:“祭与水庸。”
【又】防止;防备。《礼记·坊记》:“命以欲。”
同音字
同部首
同笔画
拼音搜索更多
G开头的拼音
M开头的拼音
P开头的拼音
部首搜索更多
爿部的字
風部的字
麥部的字
笔画搜索更多
4画的字
14画的字
28画的字
结构搜索更多
左右结构的字
镶嵌结构的字
下三包围结构的字
标签搜索更多
四叠字
标准字
次常用字