新东方在线字典 康熙字典 说文解字 音韵方言
huà
VFLG
LGWM
50106
折横横横竖横竖折横竖横横
基本解释

基本字义

畫(画)huà(ㄏㄨㄚˋ)

1、劃分、區分。《左傳•襄公四年》:“芒芒禹跡,畫為九州。”《文選•顏延之•應詔讌曲水作詩》:“幙帷蘭甸,畫流高陛。”

2、查询·新华字典

2、設計、籌謀。通“劃”。《文選•揚雄•解嘲》:“曾不能畫一奇,出一策。”清•孔尚任《桃花扇•第二十六齣》:“虧了夫人侯氏,有膽有謀,昨夜畫定計策。”

3、繪圖。如:“畫一幅風景。”《晉書•卷九十二•文苑傳•顧愷之傳》:“愷之每畫人成,或數年,不點目精。”

4、簽署、簽押。如:“畫押”、“畫供”。

5、查询·新华字典

5、終止。《論語•雍也》:“力不足者,中道而廢,今女畫。”

6、圖、圖像。如:“山水畫”、“人物畫”。宋•蘇軾《念奴嬌•大江東去詞》:“江山如畫,一時多少豪傑。”

7、量詞。計算文字筆畫數的單位。如:“亞這個字有八畫。”

8、查询·新华字典

8、姓。如明代有畫芳。

9、清楚、整齊。如:“整齊畫一”。

UNICODE

畫字UNICODE编码U+756B,10进制: 30059,UTF-32: 0000756B,UTF-8: E7 95 AB。
畫字位于中日韩统一表意文字(CJK Unified Ideographs)。

English

delineate, painting, picture, drawing; draw

康熙字典

畫【午集上】【田部】康熙筆画:12画部外筆画:7画

查询·新华字典

〔古文〕。《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》胡麥切,橫入聲。卦畫也。

分畫也。界限也。《左傳·襄四年》芒芒禹迹,畫爲九州。《註》畫分也。《禮·檀弓》哀公使人弔蕢尚,遇諸道,辟於路,畫宮而受弔焉。《註》畫地爲宮象。

計策也。《鄒陽·上吳王書》故願大王審畫而已。《史記·荆燕世家》齊人田生游,乏資,以畫干營陵侯澤。《註》服䖍曰:以計畫干之也。

截止也。《論語》今女畫。

丘名。《爾雅·釋地》途出其右,而還之畫丘。《註》言爲道所規畫。《釋名》道出其右曰畫。丘人尚右,凡有指畫,皆用右也。

地名。《史記·田單傳》燕之初入齊,聞畫邑人王蠋賢。《註》正義曰:括地志云:戟里城在臨湽西北三十里,春秋時棘邑。

云澅邑,蠋所居卽此邑,因澅水爲名也。

《廣韻》《集韻》《韻會》《正韻》胡卦切,音話。《爾雅·釋言》畫形也。《註》畫者爲形像。《釋名》畫,挂也。以五色挂物象也。俗作。《周禮·天官·典絲》凡祭祀共黼畫組就之物。《疏》凡祭服皆畫衣繡裳。《儀禮·鄕射禮》大夫布侯,畫以虎豹。士布侯,畫以鹿豕。

官名。《後漢·百官志》畫室署長一人,四百石,黃綬。

《韻補》叶胡對切,音惠。《秦瑯琊刻石》方伯分職,諸治經易。舉錯必當,莫不如畫。易音異。

说文解字

说文解字

畫【卷三】【畫部

界也。象田四界。聿,所以畫之。凡畫之屬皆从畫。,古文畫省。,亦古文畫。胡麥切〖注〗,同,古文畫。錐刀曰劃。又,【玉篇】古文劃字。

说文解字注

说文解字注 畫

(畫)介也。介各本作畍。此不識字義者所改。今正。八部曰。介、畫也。從八從人。人各有介。從聿。二字今補。象田四介。田之外橫者二直者二。今篆體省一橫。非也。聿所㠯畫之。說從聿之意。引伸爲繪畫之字。故麥切。十六部。凡畫之屬皆从畫。

说文解字注 {[24C6A]}

)古文畫。古文從聿田。此依鍇本。

说文解字注 {[207B7]}

)亦古文畫。依鍇本。按刀部有劃字。

音韵方言

方言集汇

◎ 客家话:[海陆丰腔] fa6 wak8 [客英字典] fa5 vak8 [沙头角腔] fa5 [宝安腔] fa3 | wak8 [台湾四县腔] fa5 wak8 [梅县腔] fa2 fa5 wak8 [陆丰腔] fa6 wak8 [客语拼音字汇] fa4 vag6 [东莞腔] wa3 wak8

◎ 粤语:waa2 waa6 waak6

◎ 潮州话:锅7 锅8 ,uê7(uē) uêh8(uêh)

上古音系

字頭 聲符 韻部 對應廣韻小韻 擬音 註解
ɡʷreːɡs
ɡʷreːɡ

廣韻

字頭 小韻 反切 聲母 韻母 韻目 調 韻系 韻攝 廣韻目次 高本漢 王力 李榮 邵榮芬 鄭張尚芳 潘悟雲 蒲立本 推導現代漢語 古韻羅馬字 有女羅馬字 註解
胡卦 佳合 去聲 二等 合口 去十五卦 ɣwai ɣwai ɣuɛ ɣuæi ɦɣuɛ ɦʷɯæ ɦwaɨj hua4 ghrueh hoeh 釋名曰畫挂也以五色挂物象也俗作[畫/]胡卦切又胡麥切九
胡麥 麥合 入聲 二等 合口 入二十一麥 ɣwæk ɣwæk ɣuɛk ɣuɐk ɦwɣɛk ɦʷɯæk ɦwəɨjk huo2 ghruek hoek 計策也分也又胡卦切

蒙古字韻

字頭 八思巴字 八思巴字
修正
八思巴字
其他形式
音譯 音譯
修正
音譯
其他形式
擬音 聲調 註解
ꡣꡧꡭ Xway ɣwaj 去聲
ꡣꡧꡭ Xway ɣwaj 入聲

中原音韻

字頭 小韻 聲母 韻母 韻部 聲調 四呼 寧繼福 註解
皆來合 皆來 入聲作平聲 合口呼 xuai
家麻合 家麻 去聲 合口呼 xua

洪武正韻牋

字頭 小韻 反切 韻目 韻部 聲調
胡挂 十五禡 去聲
霍虢 七陌 入聲
胡麥 七陌 入聲

分韻撮要

字頭 小韻 聲母 韻母 韻部 聲調 註解
第二十六家賈嫁 陽去 繪畫
第三十二彭棒硬額 陽入 界限也截也止也字畫策畫又卦畫
同音字
同部首
同笔画
拼音搜索更多
B开头的拼音
G开头的拼音
M开头的拼音
部首搜索更多
儿部的字
川部的字
廾部的字
笔画搜索更多
7画的字
21画的字
36画的字
结构搜索更多
左中右结构的字
右上包围结构的字
下三包围结构的字
标签搜索更多
四叠字
标准字
次常用字