新东方在线字典 新华字典 康熙字典 说文解字 音韵方言 古汉语字典
jìn
NYUU
SOY
77303
折横撇捺捺捺
基本解释

基本字义

尽(盡)jìn(ㄐ一ㄣˋ)

1、完毕:用尽。说不尽。取之不尽。

2、查询·新华字典

2、达到极端:尽头。山穷水尽。尽情。自尽(自杀)。

3、全部用出,竭力做到:尽心。尽力。尽瘁。尽职。尽忠。尽责。人尽其才。物尽其用。

4、都,全:尽然。尽是白的。尽收眼底。尽释前嫌。

其他字义

尽(儘)jǐn(ㄐ一ㄣˇ)

1、极,最:尽底下。

2、查询·新华字典

2、力求达到最大限度:尽量(liàng )。尽管。

UNICODE

尽字UNICODE编码U+5C3D,10进制: 23613,UTF-32: 00005C3D,UTF-8: E5 B0 BD。
尽字位于中日韩统一表意文字(CJK Unified Ideographs)。

汉英互译

all、exhauste、to the greatest extent、try one's best、within the limits of

造字法

指事

English

exhaust, use up; deplete

详细解释

基本词义

jǐn

〈副〉

(1) (尽为“儘”和“盡”的简化字)

(2) 尽量,尽可能 [to the greatest extent]。如:尽早;尽分(尽量);尽语(尽量告诉)

(3) 意思同“最”,用在方位词的前面 [always]。如:尽南边;尽前边

(4) 老是;总 [always]。如:尽子(总是;老是)

(5) 〈方〉∶保持某种事情的连续性 [keep on doing sth.]。如:他衣服都被汗湿透了,还尽着干呢?这些日子尽下雨

查询·新华字典

词性变化

查询·新华字典

jǐn

〈动〉

(1) 表示以某个范围为界限,不得超过 [within]。如:尽着一天把事情处理完

(2) 让先 [first;give priority to]。如:尽让(谦让);尽着好位子坐;尽好的吃

(3) 任凭,纵使 [no matter]

惟有落红不禁,尽教飞舞出宫墙。——武衍《宫词》

(4) 又如:尽下(听凭臣下;对臣下放心。帝王宽以待下)

(5) 另见 jìn

常用词组

尽管、尽可能、尽快、尽量、尽先、尽自

基本词义

查询·新华字典

jìn

〈形〉

(1) (尽原为“盡”的俗字;今为“盡”的简化字。会意。甲骨文字形表示手持刷子洗刷器皿。盛东西的器皿只有空了才能洗刷。本义:器物中空) 同本义 [empty]

盡,器中空也。——《说文》

(2) 又如:尽觞(饮尽杯中之酒);尽光(精光。全无剩余)

词性变化

jìn

〈动〉

(1) 竭;完;没有了 [exhaust;finish]

尽,竭也,终也。——《广韵》

尽,止也。——《小尔雅》

尽莫不然也。——《墨子经》

固民自尽。——《礼记·哀公问》。疏:“谓竭尽。”

尽信书。——《孟子》

虚坐尽后,食坐尽前。——《礼记·曲礼》

尽信书。——《孟子》

虚坐尽后,食坐尽前。——《礼记·曲礼》

攻械尽。——《墨子·公输》

民力尽于无用。——《墨子·七患》

马力尽矣。——《荀子·哀公》

林尽水源。——晋· 陶渊明《桃花源记》

雪尽马蹄轻。——唐· 王维《观猎》诗

以尽吾齿。——唐· 柳宗元《捕蛇者说》

尽其肉。——唐· 柳宗元《柳河东集·三戒》

烧尽北船。——《资治通鉴》

必尽吾力。——清· 徐珂《清稗类钞·战事类》

担中肉尽,止有剩骨。——《聊斋志异·狼三则》

(2) 又如:尽言(竭尽其言);尽志(竭尽心志);尽哀(竭尽哀思);尽盘将军(指贪吃的人);尽敬(竭尽敬意)

(3) 达到极限 [within the limits of;no more than]

五帝三王之于乐,尽之矣。——《吕氏春秋·明理》。注:“极也。”

(4) 又如:尽美(极美;完美);尽善(十分完善);尽齿(尽其年寿;指衰老)

(5) 全部用上;全部使出 [to the greatest extent]。如:尽辞(毫无保留地把话说出来);尽醉(尽情醉酒)

(6) 死 [die]

转侧床头,惟思自尽。——《聊斋志异》

(7) 又如:尽命(终天年;效死;丧命);尽年(极其天年);尽死(效死);尽绝(绝灭)

(8) 努力完成 [use up;do one’s most]

农以力尽田,贾以察尽财,百工以巧尽械器。——《荀子·荣辱》。谓:“精于事。”

(9) 又如:尽义务(尽本分,完成自己所应做的事);尽规(竭力谋划)

(10) 追问 [question closely;make a detailed inquiry]

当下心中大喜,却故意的尽了那风水几句。——《儿女英雄传》

(11) 消灭;消失 [annihilate;eliminate;perish]

不过亡三十万金,则诸侯可尽。——《史记·秦始皇本纪》

jìn

〈介〉

(1) 到…底;到…尽头 [all;whole;to the end]。如:尽岁(全年;整年);尽世(一辈子);尽日(一整天,一天到晚);尽人(所有的人);尽物(所有之物);尽止(尽头;止境);尽头路(末路;绝路);尽情话(绝情话;无情话);尽古(终古);尽场儿(到头来;自始至终)。又指农历月终。古以农历月终三十日为大尽,二十九日为小尽

(2) 姓

jìn

〈副〉

(1) 全部,都 [all;completely;exhaustive]

虚实尽知。——《资治通鉴·唐纪》

尽杀其戍卒。

尽杀之。

尽戮之。

(2) 又如:应有尽有;尽净(全部不剩);尽皆(全都;完全);尽实(完全按照实情);尽多(全部,尽皆)

(3) 另见 jǐn

常用词组

尽瘁、尽欢、尽节、尽力、尽力而为、尽量、尽其所能、尽情、尽全力、尽然、尽人皆知、尽如人意、尽善尽美、尽是、尽收眼底、尽数、尽态极妍、尽头、尽夕、尽孝、尽心、尽兴、尽性、尽言、尽意、尽责、尽职、尽致、尽忠

康熙字典

尽【寅集上】【尸部】康熙筆画:6画部外筆画:3画

查询·新华字典

《正字通》俗盡字,詳皿部盡字註。(盡)《唐韻》《正韻》慈忍切《集韻》《韻會》在忍切,秦上聲。《說文》器中空也。《小爾雅》止也。《玉篇》終也。《廣韻》竭也。《集韻》悉也。《易·繫辭》書不盡言,言不盡意。《左傳·哀元年》去惡莫如盡。《穀梁傳·定十年》孔子歷階而上,不盡一等。《禮·曲禮》君子不盡人之歡。《中庸》天地之道,可一言而盡也。《史記·禮書》明者,禮之盡也。《荀子·正名篇》欲雖不可盡,可以近盡也。《註》適可而止也。

《韓鄂歲華紀麗》大酺小盡。《註》月三十日爲大盡,二十九日爲小盡。

姓。見《萬姓統譜》。

《唐韻》《正韻》卽忍切《集韻》《韻會》子忍切,津上聲。《類篇》極也。《正韻》盡之也。《書·康誥》往盡乃心。《詩·小雅》孔惠孔時,維其盡之。《左傳·閔二年》晉侯使太子申生伐東山皋落氏,曰:盡敵而反。《禮·樂記》殷周之盡矣。

《韻會》皆也。《左傳·昭二年》韓宣子曰:周禮盡在魯矣。

《類篇》任也。《增韻》縱令也。《左傳·文十四年》公子商人,盡其家貸於公。《禮·曲禮》虛坐盡後,食坐盡前。俗作儘。

盡盡,極視盡物之貌。《荀子·非十二子篇》學者之嵬盡盡然,盱盱然。

《韻會》徐刃切《正韻》齊進切,秦去聲。亦竭也。《周語》齊國佐其語盡。《註》盡其心意,善惡褒貶,無所諱也。《世說新語》可以累心處都盡。《註》盡,猶空也。

说文解字

说文解字

盡【卷五】【皿部

器中空也。从皿㶳聲。慈刃切

说文解字注

说文解字注 盡

(盡)器中空也。釋詁。觳悉卒泯忽滅罄空畢罊殲拔殄盡也。曲禮曰。虛坐盡後。實坐盡前。卽忍切。俗作儘。亦空義之引伸。从皿。㶳聲。慈忍切。十二部。

音韵方言

方言集汇

◎ 粤语:zeon6

◎ 潮州话:之因6 ,zing6(chĭng) [揭阳]zêng6(chĕng)

上古音系

字頭 聲符 韻部 對應廣韻小韻 擬音 註解
ʔslinʔ
zlinʔ

廣韻

字頭 小韻 反切 聲母 韻母 韻目 調 韻系 韻攝 廣韻目次 高本漢 王力 李榮 邵榮芬 鄭張尚芳 潘悟雲 蒲立本 推導現代漢語 古韻羅馬字 有女羅馬字 註解
慈忍 眞A 軫A 上聲 三等 開口 眞A 上十六軫 dzʱi̯ĕn dzĭĕn dziĕn dzjen dziɪn dzin dzin jin4 zinx dziin 竭也終也慈忍切又即忍切二
即忍 眞A 軫A 上聲 三等 開口 眞A 上十六軫 tsi̯ĕn tsĭĕn tsiĕn tsjen tsiɪn tsin tsin jin3 cinx ziin 曲禮曰虛坐盡前[-/虚坐盡後虚坐盡前]又慈忍切

蒙古字韻

字頭 八思巴字 八思巴字
修正
八思巴字
其他形式
音譯 音譯
修正
音譯
其他形式
擬音 聲調 註解
ꡒꡞꡋ dzin tsin 上聲
ꡐꡞꡋ tsin dzin 上聲

中原音韻

字頭 小韻 聲母 韻母 韻部 聲調 四呼 寧繼福 註解
真文齊 真文 上聲 齊齒呼 tsiən

洪武正韻牋

字頭 小韻 反切 韻目 韻部 聲調
慈忍 八軫 上聲

分韻撮要

字頭 小韻 聲母 韻母 韻部 聲調 註解
第二十一津贐進卒 陽去 同上(空也竭也終也悉也)
古汉语字典
jìn
①完;完尽;完了。《赤壁赋》:“肴核既,杯盘狼藉。”
②全部用出。《寡人之于国也》:“寡人之于国也,心焉耳矣。”
【又】〈动使动〉使……完尽;竭尽;用尽。《黔之驴》:“断其喉,其肉。”《谏太宗十思疏》:“智者其谋,勇者竭其力。”
③完结;消亡。《捕蛇者说》:“退而甘食其土之有,以吾齿。”《促织》:“转侧床头,惟思自。”
④尽头。《赤壁之战》:“则物与我皆无也,而又何羡乎。”
⑤达到顶点;穷极。《张衡传》:“妙璇机之正。”
⑥全部;全都。《滕王阁序》:“萍水相逢,是他乡之客。”
⑦极端;最。《论语·八佾》:“子谓《韶》美矣,又善也。”
⑧同“进”,进行。《邵公谏厉王弭谤》:“近臣规。”
jǐn
①尽量;尽可能。《礼记·曲礼》:“虚坐后,食坐后。”
②任凭;任随。武衍《宫词》:“惟有落红不禁,教飞舞出宫墙。”
同音字
同部首
同笔画
拼音搜索更多
D开头的拼音
T开头的拼音
W开头的拼音
部首搜索更多
尣部的字
臣部的字
黑部的字
笔画搜索更多
3画的字
7画的字
36画的字
结构搜索更多
右上包围结构的字
左三包围结构的字
镶嵌结构的字
标签搜索更多
四叠字
标准字
次常用字